Επιστροφή
Copyright © 2000-2003 Ε-ONE Α.Ε. Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της Ε-ONE A.E. που εφεξής θα αποκαλείται "eone" διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή αναμετάδοσή τους, με οποιοδήποτε τρόπο, με ή χωρίς επεξεργασία, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ε-ONE A.E. Η Ε-ONE Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις που υπάρχουν, και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβαίνει σε αλλαγές του δικτυακού τόπου οποτεδήποτε κρίνει αυτό απαραίτητο χωρίς προειδοποίηση. Η Ε-ONE Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημίες που προκύψουν από οποιουδήποτε είδους χρήση του δικτυακού τόπου eone ή / και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Ειδικότερα, η Ε-ONE Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες από επίσκεψη στον δικτυακό της τόπο ή / και από χρήση των υπηρεσιών της, ή των πληροφοριών που περιέχονται στο eone. Η Ε-ONE Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων που συνδέονται με δεσμούς (links) ή που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο της eone. H επίσκεψη στο eone αποτελεί για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων και η χρήση των υπηρεσιών του eone προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή και των παρακάτω όρων χρήσης υπηρεσιών.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
των Υπηρεσιών eone
(E-mail, E-chat, E-forum, E-stocks, Ε-auctions, E-shops)


 • H Ε-ONE A.E. καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία, που παρέχει η ίδια στον δικτυακό τόπο της είναι ορθά και πλήρη, αλλά δεν εγγυάται και απεκδύεται κάθε ρητής ή σιωπηρής ευθύνης και έναντι τρίτων συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς ενδεχόμενα περαιτέρω λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις δεδομένου και του ότι η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών μπορεί να είναι συνεχής και οι δημοσιευόμενες πληροφορίες ενδέχεται να μην ανανεώνονται καθημερινά.

 • Η E-ONE Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σχετικά με την νομιμότητά, εγκυρότητα, ακρίβεια, ορθότητα, ποιότητα, σταθερότητα, ή επικαιρότητα, καταλληλότητα, ή εμπορευσιμότητα για οποιοδήποτε σκοπό οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο της, λειτουργίας και χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου 'eone'. Η E-ONE Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια οποιασδήποτε πληροφορίας οποιουδήποτε είδους που αποστέλλεται στον ή μέσω του δικτυακού της τόπου. Σε καμία περίπτωση η E-ONE Α.Ε. δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, άμεση, έμμεση, ποινική, δευτερογενή ζημία ή οποιεσδήποτε ζημίες γενικώς, απορρέουσες από απώλεια χρήσης, στοιχείων ή κερδών, ανεξαρτήτως αιτίας ή τρόπου, που προέρχεται από ή σε σχέση με την χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρόσβασή σας ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την δική σας χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε δευτερογενής, ειδικής, ή παρόμοιας ζημίας.

 • Οι πληροφορίες στις οποίες έχετε πρόσβαση ή τις οποίες λαμβάνετε ως
  χρήστες-μέλη κάνοντας χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου eone (όπως γενικές πληροφορίες παρεχόμενες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικών συνδιασκέψεων, συναντήσεων και συνομιλιών ή και από ηλεκτρονικούς καταλόγους και βιβλιοθήκες), εφόσον αποστέλλονται, εισάγονται ή ταχυδρομούνται από άλλους χρήστες-μέλη ή από τρίτους, οι πληροφορίες αυτές δεν επαληθεύονται, ούτε ελέγχονται, εξετάζονται ή επικυρώνονται από την E-ONE Α.Ε.

 • Ειδικότερα το περιεχόμενο μέρους ή συνόλου πληροφοριών που είναι διαθέσιμο στους χρήστες-μέλη των υπηρεσιών ηλεκτρονικής εν γένει επικοινωνίας του eone, όπως Ε-mail, Ε-chat, E-forum παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από τους χρήστες-μέλη αυτών των υπηρεσιών. Η Ε-ONE Α.Ε. δεν εγκρίνει, επαληθεύει ή κατ' άλλο τρόπο πιστοποιεί το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας επικοινωνίας, ή πληροφόρησης. Οι χρήστες-μέλη είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι μεταξύ τους και έναντι τρίτων για το περιεχόμενο της επικοινωνίας τους και στις μη αποκλειστικά αναφερόμενες περιπτώσεις προσβολής της ιδιωτικότητας, ασφάλειας, προσωπικότητας, χρηστών ηθών, εξύβρισης, σεξουαλικής ή άλλης παρενόχλησης.

 • Σε περίπτωση που ως χρήστες-μέλη δημοσιεύετε προσωπικά σας στοιχεία ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες, αποδέχεσθε πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις οποιεσδήποτε συνέπειες συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να δέχεσθε παρενοχλήσεις από τρίτα μέρη.

 • Χωρίς περιορισμό σχετικά με την γενικότητα των ανωτέρω, λόγω της φύσης του Διαδικτύου (Internet), των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της ροής των πληροφοριών στο Διαδίκτυο και άλλων τεχνικών και οικονομικών πρακτικών, οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς μόνο έως ορισμένο βαθμό, ενώ ενδέχεται να υποκλαπούν ή να αποσταλούν κατά λάθος ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό με την ιδιότητά σας ως χρήστες-μέλη αποδέχεσθε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κίνδυνοι συνυφασμένοι με την χρήση αυτών των υπηρεσιών ή μέσω αυτών και του υπολογιστή εξυπηρέτησης δικτύου της Ε-ONE A.E.

 • Η E-ONE Α.Ε. δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία στον δικτυακό αυτό τόπο θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό στοιχείο με καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή σας. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να απομονώσει λογισμικό και αρχείο πληροφοριών (files), να εφαρμόσει «αντι-μολυντικό» λογισμικό και με δικό του τρόπο να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που χρησιμοποιεί καθώς και τα αρχεία πληροφοριών (files), αν μολυνθούν δεν θα καταστρέψουν τις πληροφορίες ή το σύστημά του.

 • Η E-ONE Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια: (α) να πραγματοποιήσει βελτιώσεις ή / και τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία ή / και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, περιλαμβάνοντας όχι αποκλειστικά αλλαγή ή διαγραφή ονομάτων χρηστών (username) και κωδικών πρόσβασης (password), (β) να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή / και λογισμικού και να απέχει από την δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους, (γ) να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες-μέλη με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).

 • Tα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (α) επί μέρους περιεχομένου του δικτυακού τόπου eone και (β) επί του δικτυακού τόπου και επί του σχετικού διακριτικού τίτλου, είναι ιδιοκτησία του αντίστοιχου εκδότη.

Επιστροφή